Contact Us

Pinch Bakery & Plant Shop

183 Sherman Ave N

Hamilton, Ontario

e: info@shopatpinch.com

i: @shopatpinch