Contact Us

Pinch Bakery & Plant Shop

183 Sherman Ave N

Hamilton, Ontario 

(905) 481-0541

e: info@shopatpinch.com

i: @shopatpinch